REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W POSTACI PROWADZENIA KURSÓW STACJONARNYCH PRZEZ PRACOWNIĘ CREOSFERA

I.           Definicje

1)          Regulamin – niniejszy regulamin określający świadczenie usług edukacyjnych w postaci prowadzenia Kursów stacjonarnych w szkole Creosfera,

2)          Usługodawca – Michał Orłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Creosfera Michał Orłowski” z siedzibą w Milanówku (05 – 822), przy ul. T. Kościuszki 10, NIP 536-186-19-38

3)          Kursant – osoba fizyczna dobrowolnie uczestnicząca w Kursie stacjonarnym,

4)          Zleceniodawca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych zlecająca Usługodawcy prowadzenie Kursu stacjonarnego, w którym uczestniczy osobiście lub jego małoletnie dziecko,

5)          Strony – Usługodawca i Zleceniodawca,

6)          Usługa – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Zleceniodawcy, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami,

7)          Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Zleceniodawcy Usługi,

8)          Kurs stacjonarny – kurs oferowany w danym okresie szkoleniowym przez Usługodawcę prowadzony stacjonarnie w pracowni Usługodawcy spośród kursów dostępnych i opisanych w Witrynie,

9)          Witryna – strona internetowa Usługodawcy działająca pod adresem https://creosfera.com.

II.          Postanowienia ogólne

1)          Zawierając Umowę Zleceniodawca zleca, a Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz Kursanta wybranego Kursu stacjonarnego, spośród kursów dostępnych u Usługodawcy w danym okresie szkoleniowym.

1)          Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Kursie stacjonarnym, a także prawa i obowiązki Usługodawcy, Zleceniodawcy i Kursanta.

2)          Regulamin stanowi integralną część Umowy

3)          Uczestnictwo w Kursie stacjonarnym umożliwia korzystanie z prowadzonych stacjonarnie zajęć w pracowni Usługodawcy a także z udostępnionych treści cyfrowych związanych z wybranym Kursem stacjonarnym, przykładowo takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.

4)          Do korzystania z treści cyfrowych, o których mowa w ustępie 3 powyżej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kursanta. Wystarczające są:

a.       dostęp do Internetu,

b.       standardowy system operacyjny,

c.       standardowa przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie stron WWW,

d.       włączona obsługa Plików Cookies w przeglądarce,

e.       posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5)          Zleceniodawca nie może korzystać z Usługi anonimowo ani pod pseudonimem.

6)          Zakazane jest podczas uczestniczenia w Kursie stacjonarnym oraz korzystania z udostępnianych treści cyfrowych dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie.

III.         Usługi świadczone przez Usługodawcę

1)          Podstawową usługą świadczoną przez Usługodawcę jest prowadzenie na rzecz Kursanta wybranego Kursu stacjonarnego – przygotowania na architekturę.

2)          Czas trwania Kursu stacjonarnego, terminy jego zajęć zgodne z przyjętym przez Usługodawcę tygodniowym grafikiem zajęć, jego charakter oraz szczegółowy opis a także oznaczenie jego autora i konkretnego Usługodawcy opisane są na stronach Witryny.

3)          Jeżeli z uwagi na siłę wyższą prowadzenie Kursu stacjonarnego w pracowni Usługodawcy nie będzie możliwe, Kurs stacjonarny będzie prowadzony w formie on-line. Wówczas kursant uzyskuje dostęp także do treści cyfrowych związanych z wybranym Kursem stacjonarnym. Dostęp do tych treści jest umożliwiony w okresie tożsamym z okresem prowadzenia Kursu stacjonarnego.

4)          Jeżeli Usługodawca udostępnia w ramach Witryny opcję zapisu do newslettera, a Zleceniodawca zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również na rzecz Zleceniodawcy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Zleceniodawcy wiadomości
e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Usługodawcy. Zleceniodawca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.

5)          W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zleceniodawcy i przekazania danych w związku z udostępnianiem treści cyfrowych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

IV.         Opłaty za Kurs stacjonarny

1)          Udział w Kursie stacjonarnym wraz z dostępem do treści cyfrowych możliwy jest w ramach dwóch systemów płatności:

a.       w całości za cały wybrany Kurs stacjonarny składający się z 36 tygodni lekcyjnych, przy czym Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Kurs stacjonarny w kwocie wskazanej w Umowie, z góry za cały rok, najpóźniej w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia rozpoczęcia Kursu stacjonarnego;

b.       kwartalnie, tj. za okres 9 tygodni lekcyjnych, w przypadku Kursu stacjonarnego trwającego dłużej niż jeden kwartał; Kursantowi zapewnione jest wówczas uczestnictwo w zajęciach zgodnie z tygodniowym grafikiem zajęć ustalonym przez Usługodawcę, przy czym Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Kurs stacjonarny w kwocie wskazanej w Umowie, z góry za każdy kwartał roku szkoleniowego, najpóźniej w dniu trzecich zajęć w danym kwartale.

2)          Wysokość opłaty za wybrany Kurs stacjonarny w obu systemach prezentowana jest Zleceniodawcy na stronach Witryny oraz w Umowie. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Kursu stacjonarnego płatne jest przez Zleceniodawcę na rzecz Usługodawcy gotówką lub przelewem bankowym na jego rachunek bankowy nr 54 1050 1025 1000 0090 9802 3519

3)          Wysokość opłaty ulega pomniejszeniu, w następujących przypadkach:

a.       jeżeli na którykolwiek Kurs stacjonarny w tym samym okresie szkoleniowym uczęszczają osoby spokrewnione, tj. wstępny, zstępny lub rodzeństwo; w takim wypadku Usługodawca pomniejsza wysokość opłaty kwartalnej o 45 zł, a opłaty za cały roczny kurs o 180 zł za każdą spokrewnioną osobę,

b.       jeżeli Kursant uczęszcza na więcej niż jeden Kurs stacjonarny w tym samym okresie szkoleniowym; w takim wypadku Usługodawca pomniejsza wysokość opłaty kwartalnej o 45 zł, a opłaty za cały roczny kurs o 180 zł za drugi i każdy kolejny Kurs stacjonarny.

4)          W przypadku rozpoczęcia Kursu stacjonarnego w trakcie trwania roku szkoleniowego wysokość wynagrodzenia, niezależnie od wyboru systemu płatności, ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu uwzględniającemu ilość niewykorzystanych wcześniej zajęć w danym roku szkoleniowym. Niezależnie od powyższego uprawnienia, Zleceniodawca może zapłacić wynagrodzenie w pełnej wysokości i na dodatkowych zajęciach odrobić wcześniejsze zajęcia.

V.          Czas trwania umowy pomiędzy Stronami

1)          Umowa o świadczenie usług w postaci prowadzenia Kursu stacjonarnego oraz o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta na okres 1 (jednego) roku szkoleniowego, który rozpoczyna się na pierwszych zajęciach we wrześniu i kończy na ostatnich zajęciach w czerwcu. Rozpoczęcie okresu trwania Umowy następuje z dniem pierwszych zajęć oraz kończy się z dniem ostatnich zajęć, zgodnie z tygodniowym grafikiem oraz rocznym kalendarium zajęć ustalonym przez Usługodawcę. W przypadku rozpoczęcia Kursu stacjonarnego w trakcie trwania roku szkoleniowego umowa w postaci prowadzenia Kursu stacjonarnego oraz dostarczenia treści cyfrowych zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia ostatnich zajęć w czerwcu.

2)          Umowa opisana w ustępie 1 powyżej wygasa automatycznie bez dodatkowego wypowiedzenia z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

3)          Niezawiniona przez Usługodawcę nieobecność Kursanta na zajęciach nie wpływa na wysokość opłaty z tytułu prowadzenia Kursu stacjonarnego oraz dostępu do treści cyfrowych. Nieobecność Kursanta na zajęciach stacjonarnych nie wpływa na dostęp do treści cyfrowych; w takim wypadku ma on także możliwość wykonania zadanej pracy oraz przeprowadzenia konsultacji z wykładowcą zajęć, w tym konsultacji on-line.

4)          Usługodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, jeżeli:

a.       Kursant w sposób rażący lub uporczywy będzie naruszał podstawowe zasady porządku zwyczajowo przyjętego podczas odbywania zajęć,

b.       Kursant w sposób rażący lub uporczywy będzie naruszał podstawowe zasady kultury i dobrych obyczajów lub poprzez swoje niewłaściwe zachowanie będzie czynił korzystanie z Kursu przez innych kursantów uciążliwym,

c.       Kursant lub Zleceniodawca będzie rozpowszechniał udostępniane treści cyfrowe bez uprzedniej zgody Usługodawcy,

d.       Zleceniodawca, wybierając kwartalny system płatności, nie uiści opłaty za kolejny kwartał przed upływem okresu aktualnego kwartału.

5)          Zleceniodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługodawca w sposób rażący będzie nie wykonywał lub nienależycie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy.

6)          W przypadku wyboru formy płatności w systemie kwartalnym, Strony mogą rozwiązać Umowę po zakończeniu każdego z kwartałów.

VI.         Prawa i obowiązki Stron związane z uczestnictwem w zajęciach Kursu stacjonarnego

1)          Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z zachowaniem należytej staranności, rzetelnie i terminowo.

2)          Usługodawca zapewnia Kursantowi deski i podkładki pod prace. Kursant zobowiązany jest do przynoszenia na każde zajęcia własnych materiałów plastycznych. Lista niezbędnych materiałów plastycznych do przeprowadzenia konkretnego rodzaju Kursu znajduje się na stronach Witryny.

3)          Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta w trakcie zajęć jedynie w czasie przebywania na terenie pracowni, tj. w lokalu przy ul. T. Kościuszki 10 lub 12 w Milanówku (05-822). Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Kursanta w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej, jak również wówczas, gdy Kursant nie dotarł na zajęcia.

4)          Kursant zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z tygodniowym grafikiem zajęć wybranego Kursu. W przypadku nieobecności, Kursant ma możliwość odrobienia zajęć, na których był nieobecny, w bieżącym tygodniu zajęć (w tym na zajęciach poprzedzających zaplanowaną nieobecność) lub w terminie 3 tygodni od dnia nieobecności. W przypadku nieobecności na zajęciach Kursantowi przysługują materiały szkoleniowe udostępnianie Kursantom podczas zajęć; posiada on także prawo do wykonania zadanej pracy a następnie konsultacji z wykładowcą zajęć, w tym konsultacji on-line. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie wpływa na wysokość opłaty za wybrany Kurs stacjonarny.

5)          W przypadku, gdy z winy Usługodawcy zajęcia nie odbędą się, Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodbytych zajęć w dodatkowym terminie, podczas innego kursu lub w ramach osobnych zajęć, w tym także zajęć on-line. Jeżeli Usługodawca nie zorganizuje dodatkowych zajęć lub Kursant należycie usprawiedliwi swoją nieobecność na dodatkowych zajęciach, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu części opłaty za Kurs stacjonarny, przypadającego proporcjonalnie za nieodbyte zajęcia.

6)          Zajęcia przypadające na dzień ustawowo wolny od pracy nie odbywają się. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodbytych zajęć w dodatkowym terminie. W przypadku nieobecności na dodatkowym terminie zajęć, Kursantowi przysługują materiały szkoleniowe udostępnianie Kursantom podczas zajęć a także udostępniane treści cyfrowe; posiada on także prawo do wykonania zadanej pracy a następnie konsultacji z wykładowcą zajęć, w tym konsultacji on-line. Nieobecność Kursanta na zajęciach w dodatkowym terminie nie wpływa na wysokość opłaty za dany Kurs stacjonarny.

7)          Jeżeli z uwagi na siłę wyższą, w szczególności stany klęski żywiołowej, epidemii, pandemii lub działania organów państwowych, prowadzenie Kursu stacjonarnego w pracowni Usługodawcy nie będzie możliwe, Kurs stacjonarny będzie prowadzony w formie on-line za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia ust. 2-5 powyżej.

VII.        Prawa autorskie

1)          Treści cyfrowe udostępniane przez Usługodawcę korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

2)          Wszystkie prace plastyczne wykonane przez Kursanta w ramach uczestnictwa w Kursie stacjonarnym stanowią jego własność. Kursantowi przysługują wyłączne prawa autorskie do stworzonych przez siebie w toku Kursu prac plastycznych (zwanych dalej jako „Utwory”).

3)          Zleceniodawca zobowiązuje się, że Kursant udzieli Usługodawcy niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony do korzystania z Utworów na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

a.       wykorzystania Utworów na potrzeby wszelkiej działalności Usługodawcy nieodpłatnej i odpłatnej, niezależnie od jej charakteru,

b.       zwielokrotniania Utworów – każdą dostępną  techniką, w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną i cyfrową oraz za pomocą jakiegokolwiek innego nośnika informacji,

c.       w zakresie użyczenia, najmu lub dzierżawy egzemplarzy Utworów, m.in. w ramach publikacji oraz wydawania albumów, folderów, ulotek i innych materiałów poligraficznych,

d.       wykonania zależnych praw autorskich, w tym opracowań i retuszu,

e.       rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt. a-d, w tym udostępniania (wystawienia, wyświetlania, odtwarzania) Utworów na ogólnodostępnej wystawie, wprowadzania do pamięci komputerów Usługodawcy, rozpowszechniania przez sieci komputerowe typu Internet, Intranet, Extranet, nadawania za pomocą telewizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity a także publicznego odtwarzania oraz innego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f.        wykorzystania Utworów na innych niż wyżej wymienione polach eksploatacji, w zakresie służącym realizacji celów gospodarczych Usługodawcy, wynikających z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

4)          Usługodawca będzie miał prawo swobodnego decydowania o oznaczeniu Utworów, w tym o umieszczaniu lub braku umieszczania imienia i nazwiska autora Utworu.

VIII.       Dane osobowe i polityka cookies

1)          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia Usług oraz funkcjonowania Witryny jest Usługodawca.

2)          Zleceniodawca może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez zawarcie Umowy a także za pomocą formularzy dostępnych w Witrynie, przede wszystkim związanych z nawiązywaniem kontaktu z Usługodawcą oraz zapisem na newsletter.

3)          Usługodawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, zebrane w trakcie zawierania i wykonywania Umowy, wyłącznie w celu wykonania Usługi. Jeżeli Zleceniodawca wyrazi na to zgodę Usługodawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy także w celu przesyłania newslettera.

4)          Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Zleceniodawcy również w innym celu niż wskazane w ustępie 3 powyżej (przykładowo w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych), wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Zleceniodawcy.

5)          Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą przed zawarciem Umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania.

6)          Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

7)          Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykonania Usługi. Podanie danych osobowych przy zapisie na newsletter lub przy użyciu formularza kontaktowego jest także dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

8)          Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy zawieranych z Usługodawcą oraz upływu okresu archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

9)          Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w wersji pisemnej w siedzibie Usługodawcy, tj. przy ul. T. Kościuszki 10. 05-825 Milanówek.

IX.         Postanowienia końcowe

1)          Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: creosfera.com/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej w siedzibie Usługodawcy, tj. przy ul. T. Kościuszki 10, 05-822 Milanówek.

2)          Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

3)          Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zleceniodawcy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Umowie.

4)          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.