Dane osobowe i polityka cookies

1)          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia Usług oraz funkcjonowania Witryny jest Usługodawca.

2)          Zleceniodawca może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez zawarcie Umowy a także za pomocą formularzy dostępnych w Witrynie, przede wszystkim związanych z nawiązywaniem kontaktu z Usługodawcą oraz zapisem na newsletter.

3)          Usługodawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, zebrane w trakcie zawierania i wykonywania Umowy, wyłącznie w celu wykonania Usługi. Jeżeli Zleceniodawca wyrazi na to zgodę Usługodawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy także w celu przesyłania newslettera.

4)          Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Zleceniodawcy również w innym celu niż wskazane w ustępie 3 powyżej (przykładowo w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych), wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Zleceniodawcy.

5)          Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą przed zawarciem Umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania.

6)          Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

7)          Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykonania Usługi. Podanie danych osobowych przy zapisie na newsletter lub przy użyciu formularza kontaktowego jest także dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

8)          Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy zawieranych z Usługodawcą oraz upływu okresu archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

9)          Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w wersji pisemnej w siedzibie Usługodawcy, tj. przy ul. T. Kościuszki 10. 05-825 Milanówek.